back plus

Tidsplan

August 2017 er deadline for alle grundejere for separering på egen grund, hvor stikledninger (både regn- og spildevandsledning) føres til skelbrønd - se her. Afkobles regnvandsledning, er det kun spildevandsledning, der føres til skelbrønd - se her. Vær opmærksom på, at du som grundejer kan få fradrag for kloakarbejdet - læs mere her.

Marts - December 2016 udføres projektet - tidsperspektivet og arbejdets omfang afhænger meget af antallet af grundejere, der ønsker at afkoble deres regnvand.

November 2015 inviteres alle berørte borgere i Hundslund til informationsmøde - detaljer følger.

Juni 2015 forventer vi at afholde et informationsmøde i Hundslund, hvor vi fortæller om udfaldet af den politiske behandling og hvilke konsekvenser, det får. VI vil gøre alt hvad vi kan for at mødet kan ligge i juni inden sommerferien. Hvis processen alligevel trækker ud, vil informationsmødet ligge umiddelbart efter sommerferien 2015.

Foråret 2015 sker der en politisk behandling af spørgsmålet om LAR i Hundslund. Spørgsmålet behandles i Miljø- og Teknikudvalget og i kommunens Grønt Råd.

--------------------------------------------

19. februar 2015 er der opsamlende informationsmøde på Hundslund Skole med mulighed for at få svar på alverdens spørgsmål om projektet, herunder også tilbagebetaling af tilslutningsbidrag.

December 2014 er der udsendt nyt om planen for Hundslunds fremtidige kloakker. En del kunder har fået besked om, at de kan få tilbagebetalt en del af tilslutningsbidraget, mens andre må afvente den politiske behandling. De, som ønsker, at Odder Spildevand fortsat aftager deres regnvand, er blevet forsikret om, at det også i fremtiden vil være sådan.

2. juni 2014 er deadline for tilkendegivelse om man ønsker at udtræde og håndtere dit regnvand på egen grund, eller vil tilsluttes separatkloak. Formularen, der skal udfyldes og indsendes senest den 2. juni 2014. Formularen findes digitalt her.

26. februar 2014 blev der udsendt et informationsbrev til alle berørte borgere i Hundslund. Brevet var bl.a. en invitation til et af vores "for-enden-af-vejen-møder", hvor vi samler en mindre gruppe grundejere, der giver mulighed for alle at få svar på eventuelle spørgsmål. Se oversigtskortet over hvornår vi kommer forbi i dit område her. Er du forhindret i et deltage den pågældende dag, finder du blot en anden dag der passer dig bedre. Der vil på møderne være en repræsentant fra hhv. Odder Spildevand og Orbicon samt minimum én lokal entreprenør.

25. februar 2014 blev en generel nedsivningstilladelse godkendt, under forudsætning af opfyldelse af den formulerende anmeldelsesordning for LAR-anlæg i Hundslund. Dette betyder at du som borger, der ønsker at nedsive på egen grund stadig skal dimensionere nedsivningsanlægget og sikrer dig at placeringen af anlægget opfylder de oplistede afstandskrav. Se mere her.

2. februar 2014 blev der afholdt LAR-temadag i Hundslund, hvor alle interesserede kunne møde LAR-kyndige entreprenører, udstillere, Odder Spildevand og myndigheden. Læs mere her.

30. januar 2014 vedtog Odder Byråd at alle husstande i Hundslund, der i dag er fælleskloakerede skal separeres, hvis der ikke ytres ønske om afkobling af regnvand - se tillægget her.

8. november 2013 blev demonstrationshaven på Sondrupvej 12 udvalgt og forarbejdet gik i gang. Læs mere her.

11. september 2013 blev der afholdt informationsmøde for berørte grundejere i Hundslund, hvor baggrunden for kloakeringsprojektet blev gennemgået. På mødet blev det samtidig præsenteret, hvad der kommer til at ske såfremt man enten vælger at blive tilkoblet Odder Spildevands separerede kloaknet eller hvis man vælger at afkoble og etablere LAR (Lokal Afledning af Regnvand). Præsentationen fra mødet finder du her.